Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla

§ 1.
Všeobecná část

a) Soutěž je vypsaná pro žáky základních, středních škol a pro zájemce z řad veřejnosti (VŠ). Soutěžit budou autonomní roboti v kategorii "stopař" (Line Follower) - robot, který sleduje danou dráhu.

b) Úkolem robota je co nejrychleji absolvovat vytyčenou trasu a neodchýlit se od ní. Na dráze mohou být překážky (přerušení, křížení, tunel, cihla apod.). Použití překážek na dráze musí pořadatel oznámit nejpozději při vyhlášení soutěže.

c) Robot musí být sestrojený soutěžícím nebo soutěžním týmem. Lze použít rovněž komerčně vyráběné stavebnice, ne však hotové koupené roboty.

d) Žádný rozměr (délka, šířka nebo výška) robota nesmí být větší než 25 centimetrů.

e) Soutěžní kategorie:

LineFollower LEGO - ZŠ, SŠ, Open (VŠ). Soutěžit v této kategorii mohou jak roboti sestavení ze stavebnice LEGO, tak ze stavebnice Fischertechnik, nebo Merkur.

LineFollower - ZŠ, SŠ, Open (VŠ). Soutěžit mohou roboti sestaveni soutěžním týmem s jakýmkoliv způsobem autonomního řízení (analogové, digitální, procesor...).

§ 2.
Soutěžící, soutěžní tým

a) Soutěž je vypsaná v sekcích - základní školy, střední školy a vysoké školy (Open). V případě zájmu může soutěžící nebo tým ze základní školy startovat v sekci "střední škola", za předpokladu, že soutěžní robot vyhovuje pravidlům pro tuto sekci.
Při malém počtu přihlášených robotů v jedné sekci, má pořadatel právo spojit soutěžní sekce.

b) Soutěžit mohou jednotlivci nebo soutěžní týmy o nejvýše dvou členech. Soutěžící nebo týmy provází vedoucí (jeden za školu - učitel, zaměstnanec školy), který zastupuje soutěžící (týmy) při jednání s pořadateli a rozhodčími, zletilí soutěžící se mohou soutěže zúčastnit bez doprovodu.

c) Soutěžící nebo členové soutěžního týmu musí být v době konání soutěže žáky školy, za kterou soutěží. Každý soutěžící nebo soutěžní tým musí startovat s vlastním robotem.

§ 3.
Soutěžní dráha

a) Dráhu tvoří černý pruh široký 15 mm na bílém podkladu.

b) Dráha může být umístěna na podlaze nebo na podstavcích (např. stůl, školní lavice apod.) a osvětlená běžným osvětlením. Ochranné pásmo dráhy (minimální vzdálenost od okraje) je 10 cm.

c) Robot nesmí poškozovat povrch dráhy ani na něm při jízdě zanechávat stopy. Robot, který poškodí povrch dráhy nebo je nebezpečný sám sobě nebo okolí bude diskvalifikovaný.

d) Pořadatel musí zajistit, kromě soutěžní dráhy (drah), dostatečný počet zkušebních a testovacích drah.

§ 4.
Soutěžní jízda

a) Soutěžní jízdou se rozumí pokus soutěžícího nebo týmu projet s robotem soutěžní trať v daném soutěžním kole.

b) Jízda se hodnotí naměřeným časem, který uplyne mezi tím, co robot protne startovní čáru, projede vytyčenou trať a protne cílovou čáru.

c) Start je letmý, před startovní čárou musí být pruh tratě dlouhý alespoň 30 cm.

d) Za chyby při jízdě se považuje vybočení robota z dráhy, zastavení robota na dráze, zkrácení dráhy, nesprávné projetí dráhy a každá situace, při které se soutěžící musí dotknout robota rukou v průběhu jízdy.

Za vybočení z dráhy se považuje, pokud robot opustí černý pruh vytyčené tratě a zastaví se, případně se nekontrolovaně pohybuje po povrchu dráhy.

Za zastavení robota na dráze se považuje, pokud robot zastaví na dráze, aniž by opustil černý pruh, který vytyčuje trať.

Za zkrácení dráhy se považuje, pokud robot vynechá úsek tratě, pokračuje v jízdě po černém pruhu a získá tím výhodu.

Za nesprávné projetí dráhy se považuje jízda po jiné trase, než jaká je popsaná ve specifikaci dráhy.

e) Chybou není, pokud robot opustí dráhu (např. v zatáčce), ale sám se na ni vrátí, aniž přitom získal výhodu.

§ 5.
Hodnocení soutěžních jízd

a) Časoměřiči měří čas soutěžní jízdy a kontrolují bezchybnost průjezdu robota po dráze.

b) Po ukončení jízdy oznámí časoměřiči výsledný čas. Čas může být zveřejněný rovněž na výsledkové tabuli.

c) Pokud soutěžící soutěžní jízdu nedokončí (chyba, vzdá, technická závada apod.), zaznamená se tato skutečnost vhodným způsobem do výsledkové listiny (např. čas 600 s).

d) Soutěž se jede minimálně ve dvou soutěžních kolech. Případný vyšší počet soutěžních kol závisí na počtu robotů přihlášených do soutěže.

e) Pořadatel může soutěžní kolo vyhlásit rovněž formou "pracovního času", ve kterém může soutěžící absolvovat tolik soutěžních jízd, kolik stihne. Do výsledkové listiny se potom započítá nejlepší jízda.

f) Pořadí soutěžících v soutěži se určí součtem jízd v jednotlivých kolech.

§ 6.
Robot

a) Robot musí být zcela autonomní. Není povoleno žádné dálkové řízení robota v průběhu jízdy, ani jeho propojení s počítačem.

b) Robot v kategorii Line Follower LEGO smí být vybavený pouze jedním optickým snímačem.

c) Robot nesmí v průběhu jízdy vysílat žádné telemetrické signály (kabel, bezdrátová komunikace, komunikace s využitím světelného, infra nebo podobného záření) ani je přijímat. Výjimkou jsou indikační světla (například LED indikující činnost motorů) a vlastní "světlomety" robota.

d) Robot na dráze nesmí ohrozit sebe ani své okolí.

§ 7.
Závěrečná ustanovení

Tato pravidla jsou dočasná a orientační. Budou se postupně doplňovat a upřesňovat.